Säännöt

Voimassaolevat yhdistysrekisteriin hyväksytyt säännöt 23.8.2021

Naistoimittajat ry – Kvinnliga Journalister rf

1 §

Yhdistyksen nimi on Naistoimittajat ry, Kvinnliga Journalister rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys toimii sekä suomen että ruotsin kielellä. Rekisteröintikieli on suomi.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • yhdistää toimitustyöstä pääasiallisen toimeentulonsa saavia naisia
 • edistää heidän ammatillista asemaansa
 • kehittää heissä vastuuntuntoa ammattiaan ja sen asettamia velvoituksia kohtaan.
 • edistää yhteiskunnan ja media-alan valtasuhteiden kriittistä tarkastelua ja ajaa sukupuolten tasa-arvoa erityisesti media-alalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita samantapaisia jäsentilaisuuksia ja jäsenille tarkoitettuja opintotilaisuuksia ja -matkoja sekä muuta vastaavaa toimintaa.

 

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään hakija, joka tekee toimituksellista työtä tiedotusvälineessä, viestintä- tai kustannusalan yrityksessä tai muussa organisaatiossa tai toimii freelance-suhteessa näihin.
Hän voi työskennellä myös kuvaajana tai kuvittajana tai vastaavassa työssä tai olla viestintäalan opettaja tai tutkija.
Jäseneksi hyväksytään myös näihin ammatteihin opiskelevat.
Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on edistänyt merkittävällä tavalla yhdistyksen päämäärien toteutumista. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa, jolloin asia merkitään pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai jos hän on muuten jättänyt täyttämättä jäsenvelvoitteet tai on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Erottamisesta voi vedota kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut erottamispäätöksestä tiedon, yhdistyksen kokoukselle hallitukselle osoitetulla kirjallisella valituksella.

 

Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja ja 6-8 varsinaista ja 1-2 yleisvarajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisesta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta (päivitetty vuoden 2011 vuosikokouksen päätöksen mukaan). Erovuorossa on vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä; erovuoroisuuden ratkaisee ensimmäisellä kerralla arpa. Puheenjohtajana ja hallituksen varsinaisena jäsenenä tai varajäsenenä voi toimia peräkkäin kolme kaksivuotiskautta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenestä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä sihteerin tai rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.
Kokoukseen on mahdollista osallistua etenä tietoliikenne- tai teknisten apuvälineiden avulla. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ja hyväksytyistä äänistä. Tyhjät äänet hylätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10§

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

 

11§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

* * * * *

Muutos pykälään 3 päätettiin vuosikokouksessa 28.2.2019