Inspiraatiota ja ulkonäköihanteita – juhlavuoden gradupalkittu Iina Rautio esittäytyi Lyceum-klubilla

Juhlavuoden gradupalkittu, luokanopettaja Iina Rautio esittäytyi Naistoimittajien pikkujouluissa Lyceum-klubilla marraskuun lopulla. Gradussaan Inspiraatiota ja ulkonäköihanteita  Iina Rautio  tutki kuudesluokkalaisten tyttöjen näkemyksiä mediakulttuurin seksualisoituneesta naiskuvasta ja mediakasvatuksen tarpeellisuudesta.

Inspiraatiota ja ulkonäköihanteita

Iina Rautio toteaa gradussaan näin: ”Median ja tyttöjen suhdetta on tutkittu jonkin verran aikaisemmin, mutta mediakulttuurin nopean muutoksen takia ajankohtaista tutkimusta on vähän saatavilla. Tutkimusta on tehty myös vähän tyttöjen omasta näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin nostaa esille kuudesluokkalaisten tyttöjen omia ajatuksia kyseisestä ilmiöstä. Tavoitteenao n selvittää, kuinka tytöt tulkitsevat visuaalisen mediakulttuurin naiskuvaa sekä

millä tavoin media vaikuttaa heidän minäkuvansa kehittymiseen. Merkittävässä roolissa ovat myös tyttöjen ajatukset mediakasvatuksen tarpeellisuudesta.Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin ryhmissä tapahtuvaa teemahaastattelua.Tutkimusta varten haastateltiin kuuttatoista kuudesluokkalaista tyttöä, joista muodostuiviisi haastatteluryhmää. Teemahaastatteluiden virikeaineistoina toimi kolme erilaista visuaalisen mediakulttuurin aineistoa. Kerätty haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavansisällönanalyysin keinoin. Aineisto luokiteltiin pääsääntöisesti haastatteluistanousseiden teemojen kautta ja tuloksia verrattiin teoreettiseen viitekehykseen.

Tutkimuksen tulokset oli jaettavissa kolmeen laajempaan teemaan, jotka mukailivattutkimuskysymyksiä. Ensinnäkin tytöt analysoivat ja tulkitsivat mediakulttuurin esittämää naiskuvaa. Seksualisoitumisen nähtiin selkeästi olevan läsnä kaikissa virikeaineistoissa,mutta tytöt reagoivat paheksuvimmin aineistoon, joka oli lähimpänä heidän omaa kokemusmaailmaansa.

Tästä voidaan päätellä, että tyttöjen on helpompi hyväksyä seksualisoitunut lähestymistapa julkisessa mediakulttuurissa, jossa naiskuvan objektisointi on arkipäiväistynyt ilmiö. Toiseksi tytöt pohtiva mediakulttuurin vaikutusta omaan minäkuvaansa. Tytöt ilmaisivat inspiroituvansa mediasta näkemistään kuvista sekä pohtivat median merkitystä pukeutumisen ja ulkonäköihanteiden kannalta. Median kuvien kautta tehdään ostopäätöksiä sekä ihaillaan urheilullisia vartaloita, mutta tytöistä osan kohdalla suoranaista vaikutusta oli vaikea tunnistaa.

Mediakulttuurin moninaisista merkityksistä johtuen tyttöjen mielestä ilmiötä tulisi käsitellä myös koulussa. Etenkin mediaan liittyvät riskit sekä ongelmalliset tilanteet nähtiin aihealueina, joista voitaisiin vähintään keskustellayhdessä. Kaiken kaikkiaan kuudesluokkalaiset tytöt näyttäytyvät taitavina media-kulttuurissa toimijoina, joille etenkin sosiaalinen media on olennainen osa arkea.”